Monday, February 4, 2013

Vård för alla?

I Malmö har polisen något som de kallar för Revaprojektet. Det är ett sätt att effektivisera jakten på gömda och papperslösa. Där ingår bland annat att leta upp flyktingar inom vården. Stig Nyman kommenterar detta i ABC inför att Reva ska utökas även till Stockholm.


Revaprojektet stämmer tyvärr överns med den politiska hållning som Regeringen och Miljöpartiet antagit när det gäller papperslösa och gömda. Överenskommelsen handlade inte bara om att förbättra rätten till vård för papperslösa utan också att återvändandet för dem som fått avslag på sin asylansökan ska ske med humanitet och värdighet. Samtidigt finns i överenskommelsen också en formulering som skapat Reva nämligen arbetet med att öka effektiviteten att tvångsvisa människor.
Så frågan är ifall papperslösa kommer att våga utnyttja den vård Kristdemokraterna sagt sig kämpa för? Särskilt med tanke på att det inte finns några lagar som reglerar var gränspolisen får och inte får leta efter efterlysta människor? Stockholms läns landsting säger med emfas nej till att låta polisen se journaler. Dels med hänvisning till intentionerna i regeringsförslaget och dels med hänvisning till patientsekretessen. Det finns kanske inte i lagen skrivet, men moraliskt ska det finnas fredade platser. Gränspolisen gör inga medicinska bedömningar och bör då inte heller se någora journaler.

Stig Nyman (KD)
Landstingsråd

No comments: