Thursday, February 7, 2013

Åtgärder vidtas för att åtgärda den otillfredsställande situationen på länets akutsjukhus!

Vi har nu under en tid hört om överbeläggningar på akutsjukhusen och stängda avdelningar. Det är en otillfredsställande situation som till del kan förklaras av ett ovanligt högt infektionsläge i länet i kombination med brist på sjuksköterskor. När gamla och sköra drabbas av vinterkräksjuka och influensa krävs stora vårdinsatser, främst på geriatriska avdelningar. Kristdemokraterna har länge arbetat för fler platser på geriatriken, och möjlighet för äldre att komma in där direkt, utan att behöva passera de ordinarie akutmottagningar där det ibland saknas specifik geriatrik kompetens. Så trots att antalet platser utökats finns ett högt tryck på geriatriken beroende på de många infektioner som cirkulerar i länet. Detta trots att Stockholm är en av de få landstingen som har kvar sina geriatriska avdelningar.

Det är just nu många patienter på akutmottagningarna som söker vård främst av infektioner som influensa, andra virusinfektioner och vinterkräksjuka. Karolinska Universitetssjukhuset har 100 vårdplatser stängda men Kristdemokraterna och Alliansen har tidigare beviljat 150 miljoner till Karolinska för att dessa platser åter ska kunna öppnas. Ytterligare medel skjuts nu till för att möjliggöra öppnande av de stängda platserna, Kristdemokraterna anser inte att det finns några begränsningar för att få akutvården att fungera.

Kristdemokraterna och Alliansen bygger ut 500 vårdplatser som ska stå klara 2015 för att möta det ansträngda läget i sjukvården . Vi bygger ut sjukhusen vilket ger nya operationssalar, nya akutmottagningar och fler och mer moderna vårdplatser. Kristdemokraternas trägna arbete med att få till stånd ett rehabiliteringssjukhus i Sollentuna kommer också att tillgodose mycket av behovet av nya vårdplatser för äldre i Norrort de närmaste åren.

På sikt kan de problem som tidvis uppstått på länets sjukhus endast lösas med mer utbildad vårdpersonal. För är att få fler utbildningsplatser i Stockholm har vi uppvaktat regeringen, och vi har också en egen läxa att göra när det gäller att utveckla Stockholms län som arbetsgivare. Det handlar också om att se till att samtliga personalkategorier används så effektivt som möjligt, så att rätt utbildad personal används till rätt typ av arbetsuppgifter. Jag tror att det finns en hel del att lära från den privat drivna vården som i regel har nöjdare personal som lyckas utföra mer vård till invånarna, se bara på St Göran, ett lyckat exempel att lära av.

Malin Appelgren (KD)
Ledamot produktionsutskottet

No comments: