Wednesday, February 6, 2013

Stort behov av ett extra forskningsinitiativ!


Vart fjärde år nysatsar regeringen med en stor proposition. Även i den senaste kommer merparten av satsningen att tillfalla vissa redan starka forskningsområden. Enligt vår mening är rörelseorganens sjukdomar och den psykiska ohälsan för lågt prioriterade i förhållande till de enorma merkostnader de medför samhället och det omfattande lidande som därmed drabbar alltför många i vårt land.

Vart fjärde år nysatsar regeringen med en stor proposition. Även i den senaste kommer merparten av satsningen att tillfalla vissa redan starka forskningsområden. Enligt vår mening är rörelseorganens sjukdomar och den psykiska ohälsan för lågt prioriterade i förhållande till de enorma merkostnader de medför samhället och det omfattande lidande som därmed drabbar alltför många i vårt land.

Två tredjedelar av alla som är långtidssjukskrivna lider i dag av sjukdomar i rörelseorganen eller av psykisk ohälsa. Därför behövs en gemensam forskningssatsning från staten och landstingen för just dessa sjukdomsgrupper. Regeringens beslut den 13 december att förlänga rehabiliteringsgarantin för de här grupperna understryker det behovet.Den största delen av försäkringskassans pengar går till ovanstående grupper och genererar samhällskostnader i mångmiljardklassen, samtidigt som de står för en mindre andel av statens, landstingens och kommunernas satsningar på vård, behandling och rehabiliteringsåtgärder.

De kända behoven kräver större resurser. Sådana satsningar skulle påtagligt underlättas av ännu mer kunskaper om vad som faktiskt orsakar sjukdomar/ohälsan i rörelseorganen/själen, hur de ska diagnostiseras och därefter behandlas, rehabiliteras, men också förebyggas. Flera av sjukdomarna och ohälsotillstånden har långvariga förlopp eller blir livsvariga. Bristande investeringar för de stora sjukdomsgrupper som ställer störst krav på sjukförsäkringen innebär en i onödan sänkt livskvalitet och skapar frustration i vården och bland forskare som vill fördjupa förståelsen för dessa sjukdomars och ohälsotillstånds medicinska mekanismer.

En gemensamt riktad forskningssatsning från stat, landsting och kommuner skulle inge hopp till majoriteten av de långtidssjuka om ett bättre liv och möjlighet att behålla eller kanske få ett jobb. En sådan satsning bidrar också till ökad förståelse och intresse för hur dessa för samhället kostsamma sjukdomstillstånd i framtiden kan minskas.

Vi menar mot bakgrund av denna argumentation att en särskilt riktad forskningssatsning till gagn för bättre kunskap om rörelseorganens sjukdomar och psykisk ohälsa vore en viktig framtidsinvestering såväl forskningspolitiskt som näringspolitiskt, arbetsmarknadspolitiskt och socialpolitiskt. Även mindre men tidiga framsteg på området skulle ge stor effekt eftersom så många människor är berörda.

Vi vädjar om ett nära samarbete mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting , SKL, för att komma överens om hur en sådan riktad forskningssatsning bäst bör utformas.

Genom att komplettera den mycket viktiga rehabiliteringsgarantin med ett särskilt riktat gemensamt forskningsinitiativ till rörelseorganens sjukdomar och psykisk ohälsa skulle nytt hopp ges till majoriteten av de i långtidssjuka samtidigt som det är en mycket klok framtidsinvestering.

Anne Carlsson
Ordförande, Reumatikerförbundet

Jimmie Trevett,
Ordförande, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Finn Bengtsson
Riksdagsledamot (M) och ledamot i socialförsäkringsutskottet, professor i psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet

Stig Nyman
Landstingsråd i Stockholms län (KD),ansvarig för forskning


No comments: