Friday, May 25, 2012

Fortsatt geriatrisk vård i Nynäshamn


I utvecklingen av den geriatriska vården kommer gör Alliansen stora investeringar i fler vårdplatser och detta kommer att vara koncentrerat till sjukhusen i Stockholms län. Samtidigt är det viktigt med geriatrisk vård nära hemmet – därför upphandlas nu Nynäshamnsgeriatriken separat med en hundraprocentig kvalitetsupphandling. Det bestämdes på onsdagens Hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde.

- Vår utgångspunkt är att erbjuda en hög kvalitet i sjukvården till alla patienter i hela länet. Det är viktigt att patienter och anhöriga känner en stor trygghet i kvaliteten och tillgängligheten i den geriatriska vården, därför ökar vi kvalitetskraven samtidigt som vi behåller geriatriken i Nynäshamn, säger Filippa Reinfeldt (M).

- Alliansen fortsätter att stärka vården och i och med dagens beslut kan Nynäshamn fortsatt ha geriatrisk vård av hög kvalitet. I framtiden kommer alltmer vård att föras över från akutsjukhus till geriatriska kliniker och då kommer det vara mycket viktigt att fler geriatriska kliniker behåller en hög kompetens för att ta hand om dessa patienter, säger Stig Nyman (KD)

Bakgrund:
 Geriatriken i Nynäshamn är ett av fyra objekt som upphandlas: Löwetgeriatriken, Brommageriatriken, Nackageriatriken och Nynäshamnsgeriatriken.

Strukturersättning betalas ut. Detta för att kompensera små verksamheter som annars får höga kostnader i förhållande till få patienter. Nynäshamnsgeriatriken och Löwetgeriatriken ges 6 miljoner vardera i strukturersättning och Nacka får 4,5 miljoner.

Målgruppen utökas. Åldersgränsen 65 år har tagits bort och målgruppsbeskrivningen har mer fokus på patientens behov av geriatrikens arbetssätt och kompetens. Dessa patienter får idag sin vård på akutsjukhus trots att det inte är rätt vårdnivå.

Tilläggsuppdrag för stöd i den lokala vårdkedjan för demens vid minnesmottagning föreslås ingå i det nya uppdraget. Detta blir således en permanent del av uppdraget.

Kompetenskraven skärps. Minimikrav på antal läkare med specialisttjänstgöring per klinik. Förut fanns bara krav på att tillhandahålla utbildningsplatser inom detta. Vårdgivaren ska nu dessutom tillhandahålla dietist samt ha tillgång till farmaceutisk kompetens och därtill arbeta noggrant med patientsäkerheten. Detta förutom de krav som finns kvar sedan innan på specialistutbildad sjuksköterska, läkare med kompetens i palliativ vård, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, logoped och psykolog.

Viten utgår vid bristande inrapportering och ej fullgjord utlovad kvalitet enligt anbudet.


No comments: