Monday, October 15, 2012

Regeringen tar sin del av ansvaret för Stockholmsregionen!

– Kostnaderna för köer och trängseln i Stockholm uppskattas årligen till sex miljarder. Jag välkomnar därför att Regeringen genom infrastrukturpropositionen tillkännager att en förhandlingsperson för en snabb utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka ska utses, säger Michael Stjernström, gruppledare i Trafiknämnden (KD), Stockholms läns landsting samt talesperson för Kristdemokraterna i den politiska styrgruppen för tunnelbanans utbyggnad till Nacka.


– För att underlätta vardagen för stockholmarna och minska trängseln och köerna behövs såväl en utbyggd tunnelbana, nya spårvägar och Östra länken som ska knyta samman Södra länken med Norra länken, fortsätter Michael Stjernström.
– Det är nödvändigt att Regeringen tar sin del av ansvaret för en utbyggd infrastruktur i vår region. Tack vare ett framsynt arbete av Alliansen i både Stockholms läns landsting och Regeringen, kommer de senaste årens rekordstora satsning på en utbyggd och hållbar infrastruktur att fortsätta, avslutar Michael Stjernström.

Fakta
Regeringen tillkännagav måndagen den 15 oktober i infrastrukturpropositionen att en förhandlingsperson till att genomföra en för-handling om Stockholms läns infrastruktur i syfte att åstadkomma en utbyggnad av tunnelbanans blå linje i Stockholm och eventuellt nära anslutande åtgärder ska utses. Förhandlingen ska också leda till ett ökat bostadsbyggande och därmed bidra till en fortsatt ekonomisk tillväxt.
Trafikanalys beräknar att problemen med köer och trängsel i Stockholm kostar över sex miljarder kronor varje år. Problemen kommer att förvärras framöver, trots betydande nyinvesteringar i infrastrukturen.
År 2011 skapades i Stockholm cirka 25~000 nya jobb och det startades cirka 24~000 nya företag. För att Stockholm ska kunna fortsätta att utvecklas och växa krävs att stadens invånare har tillgång till en fungerande infrastruktur och en bostadsmarknad som är dimensionerad efter framtidens behov.
I förhandlingspersonens uppdrag ingår att lämna förslag på finansiering genom höjda och bredare intäkter från trängselskatt eller olika former av medfinansiering.
Slutlig redovisning av förhandlingen ska ske senast den 31 december 2014.

No comments: