Wednesday, May 8, 2013

Sammanfattning av Budget 2014

Med den enskilda patienten och resenären i fokus och med valfrihet, mångfald och människovärde som ledord ska Stockholms läns landsting fortsätta att utveckla sin huvuduppgift att ge god service på ett effektivt sätt till invånarna i Stockholms län. Det är med stolthet Alliansen och Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting sedan maktskiftet 2006 för åttonde gången i rad presenterar en stark tillväxtbudget.

Det är bara med en ekonomi i balans som vi på ett tryggt och säkert sätt kan finansiera en sjukvård med ökad tillgänglighet till en allt högre kvalitet samt en tillförlitlig och utökad kollektivtrafik. Hållbar tillväxt, ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet och landstinget som en attraktiv arbetsgivare är övriga huvudmål för vår budget för 2014.

Stockholms län är Sveriges ekonomiska motor och är en av Europas snabbast växande regioner. Här skapas förutsättningarna för Sveriges, med internationella mått mätt, goda ekonomi. Landstinget skapar inte tillväxten, men bidrar i hög grad till förutsättningarna för den. De mycket stora men nödvändiga investeringarna i kollektivtrafik och sjukvård som gjorts under några år och fortsätter i oförminskad eller ökad styrka kommande decennium, utgör en viktig förutsättning för att Sveriges tillväxtmotor inte ska hacka eller stanna av.

Trafiknämnden kommer under de kommande åren genomföra stora infrastruktursatsningar. Bland annat kommer tvärbanans förlängning till Sickla att tidigareläggas. Den ansluter där till Saltsjöbanan. Tvärbanans förlängning till Kista prioriteras och tidigareläggs. När den är klar kommer den att bättre binda samman den regionala kärnan med resten av länet. Tvärbanan skapar en viktig förbindelse runt Stockholm som möjliggör för fler att slippa resa till stadskärnan för att göra byten vilket minskar trängsel och möjliggöra nya resandemönster. Spårväg Citys Djurgårdslinje tillgänglighetsanpassas vilket ger en enklare resa med Spårväg city till Djurgården.

Sjukvården står också inför en omfattande utbyggnad, såväl investeringsmässigt som verksamhetsmässigt. Investeringar görs inte minst i Nya Karolinska Solna (NKS) med målet att inte bara vara ett sjukhus i världsklass utan också ett högspecialiserat universitetssjukhus som står rustat för framtidens utmaningar. Vi bygger ett sjukhus av högsta internationella standard för vård av yppersta klass – även imorgon. Samtliga övriga akutsjukhus byggs också om eller till under de kommande åren med många fler vårdplatser för att möta nya krav på själva vården, med ökad tillgänglighet och stärkt kvalitet i läkande vårdmiljöer som ledord, landstinget ska svara upp mot våra högt ställda krav på en god vård- och arbetsmiljö.

Människor ska känna sig trygga i mötet med sjukvården, varför patientsäkerhet även fortsättningsvis har hög prioritet. Tillit, självbestämmande, respekt för den enskilde och en strävan att skapa goda möten i alla vårdrelationer är av stor betydelse för resultatet.
Vi eftersträvar en så låg miljöpåverkan och energiåtgång som möjligt. Sveriges främsta miljölandsting ska bli ännu bättre. Bland annat prövas möjligheten att införa solceller och solfångare på landstingets byggnader. Stora satsningar görs även på de sjukhus som inte är akutsjukhus. Det gäller främst inom geriatrik men även inom psykiatrin.

Sjukvårdsstrukturen ska erbjuda ett tillgängligt, flexibelt och högkvalitativt vårdutbud som svarar mot medborgarnas behov och fria val. Det innebär att hälso- och sjukvården utvecklas mer mot nätverk runt patienten med hela sjukvårdsuppdraget, som innehåller förebyggande insatser, klinisk verksamhet, forskning och utbildning. eHälsa utgör en viktig del i hälso- och sjukvårdsstrukturen. Genom samverkan inom nätverkssjukvården förstärks primärvårdens möjlighet att stödja patientens väg i vården. Centralt är också att det finns en flexibilitet i den framtida strukturen såväl avseende vårdutbud som byggnader.
Även den öppna specialistsjukvården kommer att byggas ut kraftigt under de kommande åren. Detta sker genom att vårdval införs inom nya vårdområden. Antalet vårdval planeras utökas. Inom psykiatrin görs satsningar inom bland annat BUP men även på fler psykologer inom primärvården och ytterligare mottagningar för unga vuxna. Inom beroendevården tillkommer bland annat fler beroendemottagningar. Arbetet med att undvika benskörhetsfrakturer hos framför allt kvinnor ska förstärkas. Landstinget gör stora satsningar på att öka kunskapen inom såväl geriatrisk som palliativ vård. Vaccination mot Rotavirus införs så snabbt det bara är möjligt, förhoppningsvis redan under senhösten 2013.

Viktiga satsningar på kompetensförsörjningsområdet görs för bättre kunna fylla behovet av olika nyckelpositioner, inte minst inom sjukvården. Fler utbildningsplatser för AT/ST-läkare och specialistsjuksköterskor, en särskild lönesatsning på specialistsjuksköterskor på akutsjukhusen görs och en satsning på att möjliggöra för fler personer med funktionshinder att arbeta inom landstinget.
Allt inom kollektivtrafiken handlar inte om investeringar, även om det givetvis är en mycket viktig del. Kollektivtrafiken ska inte bara vara tillförlitlig utan också vara hel, ren, trygg och snygg för att vara ett attraktivt alternativ till att ta bilen. Allt fler väljer att åka kollektivt i vår region och det antalet eftersträvar Alliansen att öka. Det är samhällsekonomiskt effektivt och samtidigt den största miljö- och klimatförbättrande åtgärden vi kan genomföra och en viktig del i det antagna miljöprogrammet Miljöutmaning 2016. Stockholms läns landsting ska vara en föregångare i miljöarbetet och vara en pådrivande kraft i teknikutvecklingen. Idag har vi Sveriges högsta andel förnybart bränsle i kollektivtrafiken men det ska bli ännu mer.

Det viktiga arbetet med att förbättra tillgängligheten och möjliggöra ett friare resande för personer med funktionsnedsättning fortsätter också, bland annat genom att utöka så kallade via-resor för dem som behöver hämta och lämna barn på förskola eller skola. Sjötrafiken i Stockholms inre vatten byggs ut. Detta görs genom bland annat fler turer på Sjövägen, ytterligare en båtlinje samt en förhandling med Trafikverket om en eventuell båtförbindelse från Ekerö till Stockholms centrala delar.

Bättre trafik- och störningsinformation, förbättrad punktlighet och ett utvecklat SL-accesskort ingår också i planeringen för kommande år. Ett försök med lägre taxor för enkelresor genomförs kommande höst/vinter inom Waxholmsbolagets trafik för att uppmuntra fler att besöka skärgården även under vintermånaderna.

Budgeten omsluter närmare 82 miljarder kronor som framförallt går till hälso- och sjukvård och kollektivtrafik för drygt två miljoner invånare i Stockholms län. Förutom förstärkning av dessa två områden finns också utrymme för en satsning inom kulturnämnden bland annat på Kultur i vården och på patientnämnden och dess viktiga verksamhet.

Vi är stolta över att kunna presentera en framtidsbudget för ett arbetande och växande Stockholms län. Det återstår mycket mer att göra för att alla Stockholms läns invånare ska få tillgång till en tillgänglig sjukvård och kollektivtrafik av högsta kvalitet och därför tar vi med denna budget sikte på framtiden.

Kort fakta samt Kristdemokratiska initiativ  från budgeten:
• Det är Alliansens åttonde budget i rad med balans sedan maktskiftet 2006
• Budgeten omsluter närmare 82 miljarder kronor.
• Sjukvården får 50,7 miljarder kronor, vilket är 1,8 miljarder mer än för 2013.
• Kollektivtrafiken får 8,4 miljarder kronor i landstingsbidrag, vilket är 518 miljoner mer än för 2013. Totalt ökar intäkterna med 623 miljoner.
• Investeringarna uppgår till 68,3 miljarder för de kommande fem åren, varav 15,9 miljarder 2014.
• Landstingsskatten är oförändrad, 12,10 kronor.
• Taxorna inom hälso- och sjukvården är i stort sett oförändrade.
• Folktandvården föreslås genomföra en prisjustering med +2,8 procent.
• Taxorna inom kollektivtrafiken är oförändrade inom landtrafiken, men ett försök med lägre taxa för enkelbiljetter under lågsäsong inom WÅAB:s verksamhet ska genomföras.
• De långsiktiga finansiella målen för resultat, finansiering, skuldsättning samt in- och utbetalningsströmmar uppfylls för samtliga år i budgetperioden.
• Budgeten är i balans samtliga år med ett överskott på 52 miljoner kronor 2014.
• Landstinget satsar 2014 drygt 1,5 miljarder kronor på forskning, utveckling och utbildning.
• En särskild lönesatsning görs på specialistsjuksköterskor med 90 miljoner kronor.
• Fler utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor men även AT/ST läkare.
• Uppdrag om översyn av ersättning inom geriatriken.
• ME-mottagningen på Danderyd blir kvar över perioden 2014-2016.
• Uppdrag om att granska motverkan av koncentrationen mot ett fåtal dominerande privata företag vid upphandlingar
• Centrum för Tortyrskadade förblir avgiftsfri för patienter.
• Det blir fler nya ambulanser i ett Ambulanslyft.
• Direktintaget till akuten fortsätter att utvecklas inom ramen för Gepard-projektet.
• Fler vårdcoacher till de svårast sjuka.
• Specialistsjukhus för diabetes inrättas.
• Vårdval ska införas inom bland annat reumatologi, ortopedi, urologi och neurologi.
• Uppdrag om palliativt- och äldreforskningscentrum.
• Hjärnskadekoordinatorer permanentas.
• Professur inom äldretandvård inrättas.
• Kultur i vården får uppdrag om en särskild barnsatsning.
• Extra stöd till habilitering för funktionsnedsatta barn.
• Uppdrag om att påbörja arbetet med att ersätta stombuss linje 4 med spårväg.
• Uppdrag om att förläng tvärbanan till Saltsjöbanan.
• Tydliga skrivningar om 1000 nya väderskydd samt att pendelbåtstrafikens kajer ska utrustas med väderskydd.
• Uppdrag om att utöka avgångarna i rusningstrafik för Sjövägen
• Uppdrag om att genomföra en förhandling med Ekerö kommun och Trafikverket om att starta pendelbåtstrafik från Ekerö till Gamla stan.
• Uppdrag om att inför alkolås i alla nya tåg, spårvagnar och båtar.
• Tydlig skrivning om att Slussen ska bli ett nav för pendelbåtstrafik.
• Tydlig skrivning om att utreda försök med flexibla nattstopp inom kollektivtrafiken.
• Norrortsbanan omnämns budgetdokumentet.
• Skrivning om att konvertera grön linje söder om Gullmarsplan till Blå när t-banan till Nacka byggs ut.
• Skrivning om vikten av kapacitetstak kollektivtrafik till NKS/Hagastaden. (Spårvägslinje 4 och tunnelbane utbyggnad är olika alternativ som omnämns.)
• Tydlig Uppdrag om kopplade resor, hänvisa till SL trafiken, fler toaletter i tunnelbanan samt förbättrad skyltning till offentliga toaletter.
• Skrivning om förbättrad snöröjning på perronger och stationer.
• Uppdrag om att införa samma resegaranti för färdtjänstresenärer som för SL-resenärer.
• Uppdrag om att inför via-resor inom färdtjänsten för resor till skolor upp till åk 3.

No comments: