Tuesday, April 22, 2008

Reflexioner 2008:15

2008-04-22
Reflexioner 2008:15

Nya Karolinska Solna och finansieringen
Idag har landstingets politiska majoritet av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet publicerat sitt förslag att föreslå en s.k. Funktionsupphandling i Offentlig Privat Samverkan, OPS, för byggandet och etableringen av Nya Karolinska Solna.

Det hade ur flera aspekter varit en stor fördel och en styrka för projektet om en bred politisk enighet hade kunnat uppnås i frågan om finansiering och form för upphandling.

Det har under en tid varit ingående samtal i landstingets olika partier och överläggningar över blockgränsen. Dessa överläggningar har visat prov på öppenhet och intresse att söka finna en politiskt bred lösning. När vi nu sammanfattat inför beslut i Landstingsstyrelsen nästa vecka och i Landstingsfullmäktige den 10 juni, så kan vi konstatera, att politisk bredd eller enighet inte varit möjlig att uppnå.

Från oppositionen fanns inte tillräcklig öppenhet för något annat alternativ än att säga nej till det vi betecknat som OPS-lösningen. För majoriteten fanns inte öppenhet att söka någon form av kompromiss om det vi i ärendet betecknat som ”samverkansentreprenad”. I vanlig demokratisk ordning, föregånget av ingående breda samtal, har majoriteten nu valt ett alternativ som majoritetens partier är överens om vara den bästa. Frågan nu blir om oppositionen kan acceptera att en politisk majoritet har en viss handlingsfrihet.

Med den valda formen för finansiering och upphandling blir de viktigaste fördelarna en i förväg bestämd omfattning av investeringen, kvaliteten i funktion och tillförlitligheten i byggtid och färdigställande. Detta har varit några av motiven för ställningstagandet i landstingsmajoritetens beslut i frågan.

Med en OPS finns det starka incitament för konsortiet som får uppdraget att hålla överenskommen tid och kvalitet för att så snabbt som möjligt få ersättning för levererad tjänst i form av tillgänglighet till fastighet och därtill kopplade servicetjänster. För landstinget innebär detta, att drivkrafterna för hyra och servicetjänster är känd för en lång tid. Tidsfaktorn är viktig eftersom nuvarande Karolinska i Solna, i ett 40-tal olika byggnader, är i dåligt skick. Färdigställandet av NKS är av stor betydelse för att undvika onödiga, akuta renoveringsåtgärder av befintliga lokaler.

Genomförandet av en OPS sker endast om förväntad konkurrens kan uppnås i den kommande upphandlingen. Detta innebär, att en OPS-entreprenad inte kommer att genomföras till vilket pris som helst.

En fråga jag mött några gånger under den tid vi diskuterat alternativen för finansiering och upphandlingsform är den här: Blir det dyrare med OPS? Och mitt svar är: Nej. OPS har använts vid hundratals sjukhusbyggen och infrastrukturbyggen runtom i Europa under ett antal år. Den samlade erfarenheten är att det leder till lägre byggkostnader. Framförallt har OPS visat sig mer effektivt när det gäller att hålla budget och hålla tidsplanering. Traditionella byggen blir som regel betydligt dyrare än budget.

När jag idag läser oppositionspartiernas pressmeddelande om att riva upp beslutet om de finner nästa val, så gör jag följande reflexion: Deras utspel visar att de i opposition inte är beredda att visa normal demokratisk hänsyn till väl underbyggda, ansvarsfulla och demokratiskt grundade beslut, utan att man istället väljer konfrontationslinjen, vilket är mycket olyckligt. En annan reflexion är att de under sin regeringsperiod efter valet 2002 inte ens gjorde försök till överläggning med dåvarande opposition inför de stora och långtgående beslut som man då genomdrev. Ett exempel var sammanslagningen av Karolinska och Huddinge.Ett tänkvärt citat:
”Att lyssna uppmärksamt och verkligen ta in vad andra menar innebär att man riskerar att förändras av det man hör.”
Juanita Brown

No comments: